Αποδοχή όρων συμμετοχής, όρων χρήσης και λήψης προσωπικών δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Έχω λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο έργο του Μεταφορικού Ισοδύναμου όπως ορίζονται στο ν. 4551/2018 και στη σχετική ΚΥΑ
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών της δράσης.
  • Έχω διαβάσει την Δήλωση Ιδιωτικότητας
  • Εξουσιοδοτώ τον εξυπηρετητή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προσπελάσει τα παρακάτω στοιχεία που πρόκειται να ληφθούν και να αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο», όπως αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:
  • Στοιχεία αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΑ Δήλωσης
  • Στοιχεία μόνιμης κατοικίας αιτούντους ή και συζύγου/Μ.Σ.Σ. (ΤΚ – Νομός – Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδό κατοικίας)
  • Στοιχεία Συζύγου ή Μέλους Συμφώνου Συμβίωσης και εξαρτώμενων μελών: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Τύπος εξαρτώμενου μέλους
  • Φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω
Αποδοχή και συνέχεια
Ακύρωση